☰ Menu

Doop, Woord en leven

1 Korintiërs 6:10-11 Nadere uitleg>>

10Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, ​dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het ​Koninkrijk van God​ niet beërven.

11Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent ​geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere ​Jezus​ en door de Geest van onze God.

1 Korintiërs 10:1-14

1En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan,

2en dat allen in Mozes​ ​gedoopt​ zijn in de wolk en in de zee,

3en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben,

4en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was ​Christus.

5Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn.

6En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.

7En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten.

8En laten wij geen hoererij​ bedrijven, zoals sommigen van hen ​hoererij​ bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend.

9En laten wij Christus​ niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn.

10En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.

11Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.

12Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

13Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

14Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst.

Efeziërs 5:25-27

25Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook ​Christus​ de ​gemeente​ liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,

26opdat Hij haar zou ​heiligen, door haar te ​reinigen​ met het waterbad door het Woord,

27opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een ​gemeente​ zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij ​heilig​ en smetteloos zou zijn.

Kolossenzen 3:8-13

8Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.

9Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,

10en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

11Daarbij is niet Griek en ​Jood​ van belang, besnedene en ​onbesnedene, barbaar en Scyth, ​slaaf​ en vrije, maar ​Christus​ is alles en in allen.

12Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, ​heiligen​ en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

13Verdraag elkaar en ​vergeef​ de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook ​Christus​ u ​vergeven​ heeft, zo moet ook u doen.

14En kleedt u zich boven alles met de ​liefde, die de band van de volmaaktheid is.

15En laat de ​vrede​ van God heersen in uw ​harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Opmerkingen