☰ Menu

Doop en Heilige Geest

Matteüs 3:11

11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Matteüs 3:16

16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

Marcus 1:8

8 Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.

Lucas 3:16

16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Johannes 1:33

33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.

Johannes 3:5 Nadere uitleg>>

5Jezus​ antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en ​Geest, kan hij het ​Koninkrijk van God​ niet binnengaan.

Handelingen 1:5

5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Handelingen 2:38-39

38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

39Want voor u is de belofte en voor uw ​kinderen​ en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Handelingen 8:15-16

15en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de ​Heilige​ Geest​ mochten ontvangen.

16 (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.)

Handelingen 10:47

47 Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?

Handelingen 10:48

48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.

Handelingen 11:16

16 En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.

1 Korintiërs 12:13

13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Titus 3:3-7  Nadere uitleg>>

3Want ook wij waren voorheen onverstandig, ​ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend.

4Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn ​liefde​ tot de mensen verschenen is,

5maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van ​rechtvaardigheid​ die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn ​barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de ​Heilige​ Geest.

6Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus ​Christus, onze Zaligmaker,

7opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn ​genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Opmerkingen