☰ Menu

Bijbelteksten

Door de Schrift heen wordt op verschillende manieren over de heilige doop gesproken. Elke tekst geeft een facet weer. Het is als bij een diamant, die telkens net iets anders schittert. Daarom is het belangrijk Schrift met Schrift te vergelijken en de hele Schrift te bestuderen (Tota Scriptura) om alle facetten van de heilige doop te leren kennen en niet in eenzijdigheden te vervallen.

In deze rubriek vind je heel veel Bijbelteksten over de doop en aanverwante thema’s (met soms een korte toelichting), om nader te bestuderen :
Doop van Johannes
Doop, sterven en opstaan
Doop, geloven en aannemen
Doop en Heilige Geest
Doop, Woord en leven
Eén doop
Dopen van huis(gezinnen)
Teksten over de Gemeente

Daarnaast zijn diverse Bijbelteksten van een uitgebreide toelichting voorzien. Klik op de onderstaande Bijbelteksten voor een uitleg. We raden aan om te beginnen met Romeinen 6.

Heb je aanvullingen of correcties, laat je mening weten via info@heiligedoop.nl. Zo nodig verwerken we je commentaar in de uitleg bij de teksten.

Johannes 3:5 »

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Romeinen 6:3-4 »

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

1 Korinthe 6:10-11 »

Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Efeze 5:25-27 »

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Kolossenzen 2:11-12 »

In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Titus 3:5 »

…maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Hebreeën 10:22 »

…laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

1 Petrus 3:21 »

Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,