Theologische bril

print

Is je theologische bril in orde?

Back to the Bible

Tweeduizend jaar na de instelling van de christelijke doop discussiëren christenen nog steeds over het moment van dopen. Zij laten zich daarbij veelal leiden door de gewoonte in kerk of familie, een bepaalde theologische visie en/of het eigen gevoel. Maar vaak zonder dat ze zelf onderzocht hebben wat de Bijbel nu zegt.
Willen we antwoord krijgen op vragen als ‘Wat is de juiste doopvisie?’, dan zullen we terug moeten naar de bron: de Bijbel, Gods Woord, daarbij biddend of God Zelf Zijn Woord aan ons duidelijk wil maken. De Bijbel is ons uitgangspunt.

Ons kennen is beperkt

Maar hoe lezen wij de Bijbel? Ik heb niet de illusie dat ik los van mijn wortels en duizenden jaren kerkgeschiedenis de Heilige Schrift blanco kan lezen, laat staan doorgronden. Daardoor lezen we selectief, doen we in meerdere of mindere mate aan inlegkunde en valt ons vaak alleen dat op, wat ons in onze zienswijze bevestigt. Wanneer we dat nou maar zouden beseffen, dan zou veel kerkstrijd anders zijn verlopen. Wij kunnen ons vergissen. We kennen tenslotte maar ‘ten dele’ (1 Kor. 13:12).

Bereidheid

Als wij ons kunnen vergissen, moeten we dus bereid zijn om ons te laten corrigeren. Dat betekent: luisteren naar elkaar, maar bovenal samen luisteren naar Gods Woord (2 Tim 3: 16, 17). We moeten daarbij bereid zijn om eventueel onze eigen theologische bril te verruilen voor een andere, waardoor je wellicht op een betere manier de Bijbel leest. En mogelijk meer van God ontdekt. Dat is niet vrijblijvend. Als je een andere theologische bril opzet, betekent het dat je je eigen bril – hoezeer je daaraan ook gehecht bent – weg moet doen. Anders benader je de Bijbel op een inconsistente manier, zonder een duidelijke keuze te maken voor de uitgangspunten waarmee je de Heilige Schrift leest.

Bril niet in orde

De vraag die je jezelf moet stellen, is: Is mijn theologische bril in orde? Veel mensen leven met een bril op, waarmee ze dubbel zien. Ze proberen twee theologische brillen in één bril te verenigen. Wie zo’n bril heeft, spreekt zichzelf voortdurend tegen. Alleen als je dan één van beide ogen dichtdoet, zie je scherp.
Wie de doopdiscussies volgt, ontdekt dat ook daarin ieder met een eigen bril op de Bijbel leest. Dat mag. Maar laten we onze eigen bril aan een onderzoek onderwerpen, zodat we zeker weten dat hij goed is. En anderen helpen met hun bril. Ontdekken we dat de bril van de ander niet in orde is, dan hebben we de plicht aan die persoon ‘de weg van God nauwkeuriger uit te leggen’ (Hand.18:26). Het gaat dus niet om de vraag of je de juiste theologische bril op hebt, maar of de bril die je op hebt, wel in orde is.

Over deze site

Deze site is bedoeld om voor jezelf na te gaan of de theologische bril die je op hebt, in orde is. Mogelijk helpt het je om de juiste keuzes te kunnen maken, als het gaat over de heilige doop. Daarbij gaan we uit van het volgende:

  • Sola Scriptura: alleen de Heilige Schrift heeft het laatste woord, die we in afhankelijkheid van de Heilige Geest willen lezen.
  • Bereidheid om naar elkaar te luisteren, met respect.
  • En niet in de laatste plaats: consequenties verbinden aan wat we ontdekken.

Terminologie

Met de theologische bril op die de makers van deze site hebben, spreken zij van ‘doop’ (ook als anderen dit ‘besprenkeling’ of ‘begieting’ noemen). Daarnaast hanteren zij ook de termen ‘zuigelingendoop’ en ‘gelovigendoop’ (waar anderen enkel spreken over ‘kinderdoop’ en ‘volwassendoop’). Wie de artikelen op deze site leest, zal ontdekken waarom.

Wijsheid en Gods zegen toegewenst!